close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • ORGANIZACJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH DS. ROZWOJU PRZEMYSŁOWEGO (UNIDO)

 •  

  UNIDO powstało w 1966 roku. Od 1985 roku funkcjonuje jako agencja wyspecjalizowana działająca w ramach systemu ONZ posiadając mandat ukierunkowujący jej działania na promocję rozwoju przemysłowego i wspieranie procesów industrializacji w krajach rozwijających się oraz znajdujących się w procesie transformacji gospodarczej, jak również na promocję międzynarodowej współpracy przemysłowej. Organizacja działa na poziomie globalnym, regionalnym, narodowym oraz w ramach poszczególnych sektorów przemysłu.

   

  Informacje Podstawowe

  Do Organizacji należą aktualnie 170 państwa członkowskie (luty 2016 r.). Dyrektorem Generalnym UNIDO od 28 czerwca 2013 roku jest pan LI Yong (Chiny). Siedziba UNIDO znajduje się w Wiedniu, choć działalność Organizacji rozciąga się na cały świat. UNIDO posiada ponad 40 biur terenowych oraz 3 przedstawicielstwa: w Brukseli (UE), Genewie (ONZ) i Nowym Jorku (ONZ). Sieć biur regionalnych, Biur Promocji Inwestycji i Technologii (ITPO) i Oddziałów Promocji Inwestycji UNIDO odpowiada za aktywną promocję oraz przepływ inwestycji i technologii do krajów rozwijających się. Ponad to istnieje ponad 30 instytucji utworzonych w wyniku współpracy UNIDO z UNEP - National Cleaner Production Centres (NCPCs), 10 odziałów - National Ozon Units oraz 9 Międzynarodowych Centrów Technologii (ITCs). UNIDO zatrudnia ok. 650 stałych pracowników w wiedeńskiej siedzibie Organizacji i biurach terenowych oraz współpracuje corocznie z 2000 - 3000 międzynarodowych i narodowych ekspertów przy realizacji swoich projektów. Dzięki ponad 40-letniemu doświadczeniu UNIDO posiada możliwości zapewnienia wszechstronnych i kompleksowych pakietów usług, łącząc działalność operacyjną z działalnością analityczną, normatywną, koordynacyjną i kierowniczą.

   

  Obszary tematyczne

  Konkurencyjny i zrównoważony (przyjazny środowisku) przemysł odgrywa decydująca rolę w przyspieszaniu wzrostu gospodarczego, redukcji biedy i realizacji Milenijnych Celów Rozwoju (MDGs). UNIDO działa w tym kontekście na rzecz poprawy jakości życia w najbiedniejszych regionach i państwach świata koncentrując się na trzech połączonych ze sobą obszarach tematycznych:

  • Redukcji biedy poprzez działalność produkcyjną
  • Tworzeniu zdolności handlowych
  • Energii i ochronie środowiska.

  Redukcja biedy poprzez działalność produkcyjną - działania w tym zakresie oparte zostały na założeniu, iż rozwój sektora prywatnego posiada priorytetowe znaczenie w procesie redukcji biedy oraz osiąganiu Milenijnych Celów Rozwoju (MDGs). UNIDO zapewnia wszechstronny zakres usług mających przyczynić się do tworzenia nowych miejsc pracy i wzrostu dochodów w celu przezwyciężenia biedy w krajach rozwijających się. Pomoc Organizacji opiera się m.in. na: doradztwie w zakresie polityki przemysłowej, przyczynianiu się do rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, promocji inwestycji i technologii, wspieraniu sektora prywatnego i rolno-przemysłowego, promocji wykorzystywania energii naturalnej do użytku produkcyjnego. Pomoc zawiera w sobie również działania uwzględniające specyfikę sytuacji po-kryzysowych.

   

  Tworzenie zdolności handlowych - ma na celu zwiększenie zdolności technicznej krajów rozwijających się oraz pozostających w okresie przemian, przyczyniającej się do produkcji towarów konkurencyjnych i odpowiadających międzynarodowym standardom exportu. Charakter usług, jakie świadczy Organizacja ma na celu włączenie tych państw do międzynarodowego systemu handlu światowego. UNIDO zapewnia pomoc rozwojową w dziedzinie handlu, oferując m.in. doradztwo i zintegrowaną pomoc techniczną w obszarach: konkurencyjności oraz modernizacji przemysłu i podnoszenia jego wydajności zgodnie z międzynarodowymi standardami handlowymi. UNIDO przyczynia się do wzmacniania kluczowych sektorów eksportowych zwiększając tym samym wydajność i możliwości eksportu państw rozwijających się na arenie międzynarodowej.

   

  Energia i ochrona środowiska - wskazane priorytety wpisują się w walkę z wyzwaniami globalnymi do których należą: osiągnięcie zrównoważonego rozwoju w skali światowej oraz zapobieganie zmianom klimatycznym i degradacji środowiska naturalnego. UNIDO promuje w tym zakresie zrównoważone modele konsumpcji i produkcji przemysłowej w celu uniezależnienia procesów wzrostu gospodarczego od intensywności zużycia energii i związanej z tym degradacji środowiska naturalnego. Organizacja posiada również wiodącą rolę w dostarczaniu usług mających na celu zwiększenie wydajności wykorzystywanej w przemyśle energii i promocję źródeł energii odnawialnej. Jej projekty uwzględniając powyższe założenia dotyczą zabezpieczania dostaw energii dla przemysłu. UNIDO angażuje się również w ochronę środowiska naturalnego poprzez ograniczanie produkcji zanieczyszczeń i odpadów przemysłowych, a także poprzez wspieranie ich odpowiedniej utylizacji. Działalność Organizacji w zakresie ochrony środowiska odnosi się z jednej strony do kwestii czystej i zrównoważonej produkcji przemysłowej oraz odpowiedniego zarządzania zasobami wodnymi, z drugiej, do pomocy krajom rozwijającym się w procesie implementacji porozumień wielostronnych (Protokół z Montrealu, Konwencja Sztokholmska).

   

  Proces decyzyjny

  UNIDO posiada 3 organy polityczne: Konferencję Generalną (GC), Radę Rozwoju Przemysłowego (IDB) oraz Komitet Programu i Budżetu (PBC).

  Najwyższym organem UNIDO jest Konferencja Generalna. Udział w niej biorą wszystkie 174 państwa członkowskie. Konferencja odbywa się co dwa lata. Do jej zadań należą przede wszystkim: określanie wytycznych dla polityki Organizacji, zatwierdzanie budżetu i programu oraz wybór Dyrektora Generalnego UNIDO (co 4 lata). Konferencja wybiera również członków IDB i PBC na nadchodząca kadencję.

  Rada Rozwoju Przemysłowego składa się z 53 członków. Rada dokonuje przeglądu implementacji programu Organizacji, budżetu regularnego i operacyjnego oraz przedstawia Konferencji Generalnej rekomendacje dot. kwestii politycznych. Rada spotyka się raz w roku kiedy odbywa się KG oraz dwa razy w pozostałych latach.

  Składający się z 27 członków Komitet Programu i Budżetu pełni funkcje organu subsydiarnego w stosunku do Rady. Komitet obraduje raz w roku asystując Radzie w przygotowaniu i kontroli programu, budżetu i innych sprawach finansowych. 

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: