close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • PRAKTYKI W PRZEDSTAWICIELSTWIE

 •  

  Warunki przyjęcia na praktyki w Stałym Przedstawicielstwie RP w Wiedniu

   

   

   

   

  Kandydat ubiegający się o przyjęcie na praktykę studencką powinien spełniać następujące warunki:

  • posiadać obywatelstwo polskie lub innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej;
  • być studentem ostatniego roku studiów pierwszego stopnia, jednego z trzech ostatnich lat jednolitych studiów magisterskich, studiów drugiego stopnia, studiów trzeciego stopnia lub studiów podyplomowych;
  • studiować na kierunku związanym z zakresem zadań realizowanych przez Placówkę.

   

  Kandydat ubiegający się o przyjęcie na praktykę absolwencką powinien spełniać następujące warunki:

  • posiadać obywatelstwo polskie lub innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej;
  • być absolwentem szkoły policealnej, studiów pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia lub studiów podyplomowych, na kierunku istotnym z punktu widzenia potrzeb służby zagranicznej;
  • od ukończenia studiów nie minęło więcej niż 5 lat.

   

   

  Osoby ubiegające się o praktyki w Stałym Przedstawicielstwie proszone są o zapoznanie się z następującym aktem prawnym:

  Zarządzenie nr 13 Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie organizacji i zasad odbywania praktyk, wolontariatu oraz stażu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i placówkach zagranicznych

   

   

   

   

   

   

   

  Zgłoszenia należy przesyłać najpóźniej na 45 dni przed planowaną praktyką

  na adres e-mail Stałego Przedstawicielstwa:

  wieden.onz.sekretariat@msz.gov.pl

  oraz do wiadomości:

  - w przypadku zainteresowania sekcją ONZ: Henryk.Czubek@msz.gov.pl

  - w przypadku zainteresowania sekcją OBWE: wieden.onz.sekretariat@msz.gov.pl

   

   

   

  Zgłoszenie powinno zawierać:

   

  1. List motywacyjny adresowany do Kierownika Placówki;
  2. CV;
  3. Formularz aplikacyjny (załącznik nr.5, 7, 8 do Zarządzenia nr 13);
  4. W przypadku praktyk studenckich - zaświadczenie wypełnione przez dziekanat uczelni zgodne ze wzorem zawartym w formularzu aplikacyjnym;
  5. Skan dowodu osobistego lub strony paszportu z danymi osobowymi i informacją o dacie ważności;
  6. Oświadczenie potwierdzające zapoznanie się praktykanta z regulaminem praktyk i wolontariatu (według wzoru zawartego w załączniku nr 1 do Zarządzenia nr. 13);
  7. Oświadczenie o niekaralności (według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Zarządzenia nr. 13)

   

  UWAGA:

  Oryginały dokumentów należy przedłożyć najpóźniej w dniu rozpoczęcia praktyk.

  PRAKTYKI W STAŁYM PRZEDSTAWICIELSTWIE RP W WIEDNIU SĄ NIEODPŁATNE, PLACÓWKA NIE POKRYWA RÓWNIEŻ KOSZTÓW ZAKWATEROWANIA, WYŻYWIENIA, TRANSPORTU ORAZ UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO PODCZAS TRWANIA PRAKTYKI.

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: